หนังสือเดินทางและวีซ่า

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศเกาหลีจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องและวีซ่าเกาหลีที่ออกโดยสถานทูตหรือสำนักงานกงสุลเกาหลีในประเทศของตน อย่างไรก็ตามพลเมืองจากหลายประเทศได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศเกาหลีโดยไม่ต้องใช้วีซาในช่วงระยะเวลาที่จำกัด และเงื่อนไขบางประการ ในการตรวจสอบว่าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศเกาหลีโดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่าและข้อกำหนดอื่น ๆ โปรดติดต่อสถานทูตเกาหลีหรือสำนักงานกงสุลเกาหลีในประเทศของคุณหรือไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อยืนยัน
ตัวอย่างวีซ่าเข้าประเทศเกาหลี
สำหรับการท่องเที่ยว พำนักที่ประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน สามารถไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่หากมีเหตุจำเป็นที่ต้องอยู่ระยะเวลานานกว่า 90 วัน เช่น ศึกษา หรือทำงาน ก็ต้องขอวีซ่าในประเภทต่างๆกันไปโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าได้ที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย คลิกที่นี่
การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการนำเงินเข้า-ออก ประเทศเกาหลีใต้
การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้หากผู้โดยสารมีเงินเกาหลี (KRW) หรือเงินสกุลอื่น อันมีค่ามากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ จะต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเสียภาษี และหากเดินทางโดยนำเงินออกจากประเทศเกาหลีใต้ อันมีค่ามากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ
(ไม่รวมกับจำนวนเงินที่นำเข้ามาและได้แจ้งเมื่อเดินทางมาถึงแล้ว) ก็ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ทาง ศุลกากรประจำด่านนั้น หรือธนาคารแห่งชาติเกาหลีเพื่อขอใบอนุญาตเช่นกัน
ด่านศุลกากร
การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ผู้โดยสารท่านใดมีสิ่งของต้องเสียภาษีให้เข้าไปที่ช่อง “สิ่งของที่ต้องแจ้ง (Goods to declare)” ซึ่งการที่ผู้โดยสารแจ้งสิ่งของไม่ปลอดภาษีเองด้วยความสมัครใจสิ่งของนั้นจะได้รับการยอมรับและขั้นตอนการตรวจของศุลกากรจะเร็วขึ้น สำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีสิ่งของแจ้งภาษีให้เข้าไปที่ช่อง “ไม่มีสิ่งใดที่ต้องแจ้ง (Nothing to declare)”
ระบบการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
เกาหลีใต้มีการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทั้งจากสัตว์และพืช ดังนั้นผู้โดยสารที่มีสิ่งของเข้าข่ายแหล่งอันก่อให้เกิดเชื้อโรคต้องปฏิบัติ ดังนี้
  1. ผู้โดยสารที่ประสงค์จะนำเข้าสิ่งของจำพวกสัตว์ ได้แก่ สัตว์ที่มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกประเภท จะต้องมีหนังสือรับรองจากรัฐบาลของประเทศที่ส่งออกและต้องทำการแจ้งรายการของสัตว์ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกประเภทต่อสถานกักกันและวิจัยเกี่ยวกับสัตว์แห่งชาติ เมื่อเดินทางมาถึง เพื่อตรวจสอบต่อไป
  2. ผู้โดยสารที่ประสงค์จะนำเข้าสิ่งของจำพวกพืชไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดใดก็ตาม ต้องแจ้งกรมศุลกากรทันทีที่มาถึง เพื่อกรอกรายละเอียดของสิ่งที่นำมา ลงในแบบฟอร์มของกรมศุลกากร
รายการสิ่งของและสินค้าที่จำกัดการนำเข้าประเทศเกาหลีใต้
  1. ผลไม้สดจากทุกประเทศ จำพวก มะม่วง ส้ม มะละกอ เชอรี่ เป็นต้น
  2. ผัก เมล็ดพืช กล้วยไม้ ก้านพันธุ์ หรือดอกไม้สด
  3. พันธุ์ต้นกล้าของต้นแอปเปิ้ล องุ่น จากประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรป
  4. ดิน หรือพืชที่มีดินติดมาด้วยจากทุกประเทศ
  5. ผล และเมล็ดวอลนัทจากประเทศส่วนใหญ่
  6. สัตว์ที่มีชีวิต และสินค้าที่ทำมาจากสัตว์

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

  • White Facebook Icon