top of page

หนังสือเดินทางและวีซ่า

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศเกาหลีจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องและวีซ่าเกาหลีที่ออกโดยสถานทูตหรือสำนักงานกงสุลเกาหลีในประเทศของตน อย่างไรก็ตามพลเมืองจากหลายประเทศได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศเกาหลีโดยไม่ต้องใช้วีซาในช่วงระยะเวลาที่จำกัด และเงื่อนไขบางประการ ในการตรวจสอบว่าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศเกาหลีโดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่าและข้อกำหนดอื่น ๆ โปรดติดต่อสถานทูตเกาหลีหรือสำนักงานกงสุลเกาหลีในประเทศของคุณหรือไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อยืนยัน
img_visa.jpg
ตัวอย่างวีซ่าเข้าประเทศเกาหลี
การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการนำเงินเข้า-ออก ประเทศเกาหลีใต้
การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้หากผู้โดยสารมีเงินเกาหลี (KRW) หรือเงินสกุลอื่น อันมีค่ามากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ จะต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเสียภาษี และหากเดินทางโดยนำเงินออกจากประเทศเกาหลีใต้ อันมีค่ามากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ
(ไม่รวมกับจำนวนเงินที่นำเข้ามาและได้แจ้งเมื่อเดินทางมาถึงแล้ว) ก็ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ทาง ศุลกากรประจำด่านนั้น หรือธนาคารแห่งชาติเกาหลีเพื่อขอใบอนุญาตเช่นกัน
ด่านศุลกากร
การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ผู้โดยสารท่านใดมีสิ่งของต้องเสียภาษีให้เข้าไปที่ช่อง “สิ่งของที่ต้องแจ้ง (Goods to declare)” ซึ่งการที่ผู้โดยสารแจ้งสิ่งของไม่ปลอดภาษีเองด้วยความสมัครใจสิ่งของนั้นจะได้รับการยอมรับและขั้นตอนการตรวจของศุลกากรจะเร็วขึ้น สำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีสิ่งของแจ้งภาษีให้เข้าไปที่ช่อง “ไม่มีสิ่งใดที่ต้องแจ้ง (Nothing to declare)”
ระบบการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
เกาหลีใต้มีการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทั้งจากสัตว์และพืช ดังนั้นผู้โดยสารที่มีสิ่งของเข้าข่ายแหล่งอันก่อให้เกิดเชื้อโรคต้องปฏิบัติ ดังนี้
  1. ผู้โดยสารที่ประสงค์จะนำเข้าสิ่งของจำพวกสัตว์ ได้แก่ สัตว์ที่มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกประเภท จะต้องมีหนังสือรับรองจากรัฐบาลของประเทศที่ส่งออกและต้องทำการแจ้งรายการของสัตว์ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกประเภทต่อสถานกักกันและวิจัยเกี่ยวกับสัตว์แห่งชาติ เมื่อเดินทางมาถึง เพื่อตรวจสอบต่อไป
  2. ผู้โดยสารที่ประสงค์จะนำเข้าสิ่งของจำพวกพืชไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดใดก็ตาม ต้องแจ้งกรมศุลกากรทันทีที่มาถึง เพื่อกรอกรายละเอียดของสิ่งที่นำมา ลงในแบบฟอร์มของกรมศุลกากร

 

มาตรการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าเกาหลีใต้ ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 1 เม.ย. 63 เป็นต้นไป

ผู้โดยสารทุกคนที่บินมาถึงเกาหลีต้องกักตัวเอง 14 วัน เมื่อวัดอุณหภูมิที่สนามบินแล้วไม่เกิน 37.5 องศา/ไม่มีไข้ จะคัดแยกสถานที่กักตัวตามประเภทผู้อยู่อาศัย 
 

กรณี —ละเมิดคำสั่ง—
     ชาวต่างชาติ: ยกเลิกวีซ่า ยกเลิกการอนุญาตให้พำนัก เนรเทศ ห้ามเข้าประเทศ

รายการสิ่งของและสินค้าที่จำกัดการนำเข้าประเทศเกาหลีใต้
  1. ผลไม้สดจากทุกประเทศ จำพวก มะม่วง ส้ม มะละกอ เชอรี่ เป็นต้น
  2. ผัก เมล็ดพืช กล้วยไม้ ก้านพันธุ์ หรือดอกไม้สด
  3. พันธุ์ต้นกล้าของต้นแอปเปิ้ล องุ่น จากประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรป
  4. ดิน หรือพืชที่มีดินติดมาด้วยจากทุกประเทศ
  5. ผล และเมล็ดวอลนัทจากประเทศส่วนใหญ่
  6. สัตว์ที่มีชีวิต และสินค้าที่ทำมาจากสัตว์
bottom of page