cloud.png
shine.png
cloud.png
cloud.png
title.png
shine.png
cloud.png
Hi-Prae-Banner_0.png
Zom-Marie-Banner_0.png
Pixxie-Banner_0.png

HiPrae

1 สิงหาคม

2 สิงหาคม

5 สิงหาคม

Introducing the attractions in 3 cities

6 สิงหาคม

IG Poll Result announcement
ประกาศผลโหวตของ IG Story

7 สิงหาคม

HiPrae Livestream Day

11 สิงหาคม

Highlight Video of HiPrae

11 สิงหาคม

The winner announcement 1st
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รอบที่ 1

HiPrae.png
cloud.png

3 สิงหาคม

​​รายการกิจกรรม

27 กรกฎาคม

28 กรกฎาคม

Mini Event Round 1 Giveaway "EVENT Feature" HiPrae

ระยะเวลาเข้าร่วม - ตั้งแต่วันนี้ - xx 2565

กติการ่วมกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม >

29 กรกฎาคม

Mini Event Round 2 Giveaway "EVENT Feature" Zom Marie

ระยะเวลาเข้าร่วม - ตั้งแต่วันนี้ - xx 2565

กติการ่วมกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม >

30 กรกฎาคม

Mini Event Round 3 Giveaway "EVENT Feature" PiXXiE

ระยะเวลาเข้าร่วม - ตั้งแต่วันนี้ - xx 2565

กติการ่วมกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม >

31 กรกฎาคม

cloud.png
cloud.png

Introducing the attractions in 3 cities

5 สิงหาคม

Zom.png

Zom Marie

8 สิงหาคม

Introduction video

9 สิงหาคม

Story poll cardnews
คอมเมนต์โหวต จัดทริปตามใจแฟน KTO

12 สิงหาคม

IG Poll Result announcement
ประกาศผลโหวตของ IG Story

13 สิงหาคม

Zom Marie Livestream Day

20 สิงหาคม

Highlight Video of Zom Marie

20 สิงหาคม

The winner announcement 1st
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รอบที่ 1

cloud.png

24 สิงหาคม

Highlight Video of 3 celebrities
ไฮไลต์ของ 3 เซเลบริตี้

PiXXiE

9 สิงหาคม

Introduction video

10 สิงหาคม

Story poll cardnews
คอมเมนต์โหวต จัดทริปตามใจแฟน KTO

13 สิงหาคม

IG Poll Result announcement
ประกาศผลโหวตของ IG Story

14 สิงหาคม

PiXXiE Livestream Day

21 สิงหาคม

Highlight Video of PiXXiE

21 สิงหาคม

The winner announcement 1st
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รอบที่ 1

Pixxie.png
cloud.png
bottom.png
cloud.png