101 items found

  • Someori Oreum (Udobong Peak) (쇠머리오름(우도봉))

    อยู่ที่ปลายสุดทางตอนใต้สุดของเกาะ Udo นี้ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Cow Island เนื่องจากรูปทรงคล้ายกับวัวนอน ท่าเรือ Seongsanhang