พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ DTC

Updated: Jan 30, 2019

DTC Textile Museum (DTC섬유박물관)


พิพิธภัณฑ์ DTC Textile ตั้งอยู่ใน Daegu ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านสิ่งทอเป็นพิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งเดียวในประเทศที่จัดแสดงและอนุรักษ์โบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นและสิ่งทอรวมถึงคาดการณ์อนาคตของอุตสาหกรรม


ที่ตั้ง

227, Palgong-ro, Dong-gu, Daegu


ติดต่อ

• 1330 Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese) • For more info: +82-53-980-1004


เวลาปิด

วันจันทร์ (หากวันจันทร์เป็นวันหยุด จะทำการหยุดในวันต่อไป), 1 มกราคม,

ซอลลัล (Lunar New Year's Day) & ชูซอก (Korean Thanksgiving Day)


ค่าเข้า Free

การเดินทาง [Bus] From Dongdaegu Station, take Geuphaeng (rapid bus) 1 and get off at Korea Polytechnics Bus Stop (6 bus stops away).


#Daegu #museum #artandcraft #friends #single #lady

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon