พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ DTC

Updated: Jan 30, 2019

DTC Textile Museum (DTC섬유박물관)


พิพิธภัณฑ์ DTC Textile ตั้งอยู่ใน Daegu ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านสิ่งทอเป็นพิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งเดียวในประเทศที่จัดแสดงและอนุรักษ์โบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นและสิ่งทอรวมถึงคาดการณ์อนาคตของอุตสาหกรรม


ที่ตั้ง

227, Palgong-ro, Dong-gu, Daegu


ติดต่อ

• 1330 Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese) • For more info: +82-53-980-1004


เวลาปิด

วันจันทร์ (หากวันจันทร์เป็นวันหยุด จะทำการหยุดในวันต่อไป), 1 มกราคม,

ซอลลัล (Lunar New Year's Day) & ชูซอก (Korean Thanksgiving Day)


ค่าเข้า Free

การเดินทาง [Bus] From Dongdaegu Station, take Geuphaeng (rapid bus) 1 and get off at Korea Polytechnics Bus Stop (6 bus stops away).


#Daegu #museum #artandcraft #friends #single #lady