top of page

โปรดระวังเกี่ยวกับข่าวปลอมเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีดำคนไทยที่มีภูมิลำเนาจากบางภูมิภาค

ประกาศ! โปรดระวังเกี่ยวกับข่าวปลอม🆘


🔴 เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการแพร่กระจายข่าวลงสื่อในบางช่องทาง เกี่ยวกับการขึ้นบัญชีดำคนไทยที่มีภูมิลำเนาจากบางภูมิภาค


❎ โดยรัฐบาลเกาหลีนั้นเราขอแจ้งว่าข่าวนั้นไม่เป็นจริง จึงขอความร่วมมือทุกท่านให้ระมัดระวังการรับข่าวเท็จ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายใดๆ ขอบคุณค่ะ📍 ที่มา: https://overseas.mofa.go.kr/th-ko/brd/m_3179/view.do?seq=1319911&page=1


bottom of page