top of page

มาตรการใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่ปิด เริ่มคลายตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม เป็นต้นไป

Updated: Jun 30, 2023หน่วยงานการกักกันโรคของเกาหลี ได้ประกาศให้ปรับลดมาตรการการใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่ปิด จากการ “บังคับใช้” เป็นการ “แนะนำ” จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นไป สถานที่ที่เป็นพื้นที่ปิดที่มีความเสี่ยงสูงยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการและข้อกำหนดด้านการใส่หน้ากากอนามัยคงเดิม ซึ่งรวมถึงขนส่งสาธารณะ, สถานพยาบาล, ร้านขายยา และสถานที่อื่นๆ 


ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ที่จำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย: ขนส่งสาธารณะ (อาทิเช่น รถบัส, รถแท็กซี่, รถไฟใต้ดิน, รถไฟ, เครื่องบิน, เรือสำราญ, และอื่นๆ), สถานพยาบาล, ร้านขายยา, พื้นที่ความเสี่ยงสูง, ฯลฯ


コメント


bottom of page