Incentive Tour Support Program

 1. โปรแกรมการสนับสนุนสำหรับ คณะทัวร์ อินเซนทีฟ
  องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี สนับสนุนนักท่องเที่ยวไทย ในรูปแบบอินเซนทีฟ (เดินทางในนามหน่วยงาน หรือ  บริษัทต่างๆ) จำนวนเกิน 10 คน และพักอยู่ในประเทศเกาหลี อย่างน้อย 2 คืน ขึ้นไป โปรแกรมการสนับสนุน ขึ้นอยู่กับจำนวนของคนเดินทาง

 2. วิธีการขอรับการสนับสนุน สำหรับบริษัททัวร์ และ แลนด์โอเปอเรตอร์
  เลือกที่เมนู “ลงทะเบียนขอรับการสนับสนุน” กรอกรายละเอียด ให้ครบถ้วน  
  **ในกรณีที่ท่านเป็น หน่วยงาน หรือ บริษัท ที่เดินทางไปเกาหลี สามารถขอรับการสนันบสนุนผ่านบริษัททัวร์ที่ท่านใช้**

 3. ขอข้อมูลเพิ่มเติม
  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนคณะทัวร์อินเซนทีฟ สามารถกรอกรายละเอียดด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ

Support Programs

ทัวร์ศึกษาดูงาน

ประเทศเกาหลีมีการพัฒนาจนกลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านเศรษฐกิจของโลกอย่างรวดเร็ว กลายเป็นกรณีศึกษาที่ได้รับความสนใจจากคนทั่วโลก อุตสาหกรรมหลาย ๆ ด้าน มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อู่ต่อเรือ อุตสาหกรรมเหล็ก และ อื่น ๆ หากหน่วยงานใดที่มีความสนใจ ต้องการไปเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมของเกาหลี  สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

 • White Facebook Icon