top of page

เงินตรา

หน่วยสกุลเงินของเกาหลีจะเรียกว่า วอน (KRW)

ธนบัตร มี 4 ชนิด คือ

  • ธนบัตร จำนวน 1,000

  • ธนบัตร จำนวน 5,000

  • ธนบัตร จำนวน 10,000

  • ธนบัตร จำนวน 50,000

วอน   (₩ 1,000)

วอน   (₩ 5,000)

วอน   (₩ 10,000)

วอน   (₩ 50,000)

เหรียญ มี 5 ชนิด คือ

  • เหรียญจำนวน 1

  • เหรียญจำนวน 10

  • เหรียญจำนวน 50

  • เหรียญจำนวน 100

  • เหรียญจำนวน 500

วอน  (₩ 1)

วอน  (₩ 10)

วอน  (₩ 50)

วอน  (₩ 100)

วอน  (₩ 500)

*อัตราการแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและหน่วยงานที่รับแลก

ตัวอย่าง ธนบัตร และเหรียญของประเทศเกาหลี

56562452540038.jpg
bottom of page